Content -
Telefonické objednávky
na čísle
596 237 498

Obchodní podmínky PCV Alfa s.r.o. pro prodej na internetovém obchodu www.pcvalfa.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemné vztahy, práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi společností PCV Alfa s.r.o., sídlo: Ostrava - Kunčice, Frýdecká 332, PSČ 719 00, IČ: 619 44 602, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12759, jako prodávajícím (dále jen „prodávající“), a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) při nákupu zboží od prodávajícího na internetovém obchodu www.pcvalfa.cz (dále také jen „e-shop“).
 2. OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a jsou smluvními stranami dohodnuty jako závazné ujednání při uzavírání smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.
 3. OP se použijí na kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v postavení podnikatele i spotřebitele, s tím, že části OP, u kterých je uvedeno, že se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavřené kupujícím v postavení spotřebitele, se na vztahy s podnikateli nepoužijí.
 4. Spotřebitelem se ve smyslu § 419 občanského zákoníku rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Prodávající ve svém e-shopu nabízí k prodeji zboží. U každého zboží je vždy uvedena kupní cena pro kupujícího a specifikace zboží. Kupující má možnost si zboží vybrat, vložit do nákupního košíku a následně vyplnit objednávkový formulář a kliknutím na tlačítko „objednat“ závazně objednat u prodávajícího zvolené zboží. Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku v e-shopu www.pcvalfa.cz. Kupující se zavazuje vždy vyplnit veškeré povinné údaje v objednávkovém formuláři, jinak nejde o řádnou objednávku.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je závazná objednávka kupujícího, kterou kupující navrhuje, aby mu bylo objednané zboží dodáno prodávajícím za kupní cenu uvedenou u specifikace zboží, s vlastnostmi tam uvedenými. Zvolil-li v průběhu objednání kupující další nabízené služby, zejména dopravu do místa plnění, dodání zboží formou dobírky, zvláštní způsob balení nebo další nabízené možnosti, u nichž je zvlášť uvedena jejich cena, zavazuje se odesláním objednávky vedle kupní ceny zboží uhradit rovněž cenu těchto souvisejících služeb.
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 5. Kupující musí uvést na objednávce nejméně tyto povinné údaje:
  • jméno a příjmení kupujícího,
  • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa),
  • způsob dodání zboží,
  • přesné místo dodání včetně PSČ, tj. ulici, město, PSČ, příp. stát, v případě požadavku na dopravu zboží,
  • specifikace zboží včetně jeho množství,
  • platební metodu.
 6. Předložením (odesláním) objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dodání zboží a s výší kupní ceny zboží dle aktuálního ceníku prodávajícího dostupného na e-shopu prodávajícího, že uvedenou kupní cenu zboží akceptuje bez výhrad, tzn. zboží specifikované v objednávce požaduje k dodání za aktuální kupní cenu dle platného ceníku.
 7. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající odešle email potvrzující objednávku na emailovou adresu kupujícího, anebo kdy objednávku akceptuje telefonicky. Potvrzení objednávky prodávajícího bude obsahovat to, co bylo mezi smluvními stranami sjednáno, tj. zejména potvrzení uzavření kupní smlouvy, předmět kupní smlouvy, celkovou kupní cenu, cenu dalších objednaných služeb, termín dodání a v příloze budou přiloženy tyto OP.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou ze strany prodávajícího nijak zvlášť zpoplatněny a kupující si je hradí sám (náklady na internet, telefon).
 9. Součástí akceptace objednávky prodávajícího bude rovněž vyčíslení nákladů spojených s dopravou objednaného zboží v případech, kdy dle požadavku kupujícího uvedeného v objednávce zajišťuje dopravu na účet kupujícího prodávající. Kupující je povinen výši těchto přepravních nákladů odsouhlasit, a to formou emailové zprávy prodávajícímu, ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od okamžiku odeslání akceptace objednávky prodávajícím. Neobdrží-li prodávající ve sjednané lhůtě odsouhlasení nákladů na dopravu, má se za to, že objednávka nebyla akceptována a k uzavření kupní smlouvy nedošlo.
 10. V případě, kdy požadované zboží není dostupné a v termínu uvedeném v objednávce jej nelze kupujícímu dodat, sdělí to prodávající kupujícímu, který takto změněný termín pro dodání zboží musí akceptovat ve formě emailové zprávy adresované prodávajícímu. V případě, kdy akceptace změněné objednávky nebude doručena prodávajícímu ve lhůtě 24 hodin od okamžiku odeslání zprávy, má se za to, že s takto změněnou objednávkou nesouhlasí a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 11. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané dodané zboží a zaplatit celkovou kupní cenu za objednané zboží a cenu dalších souvisejících služeb (dopravné, poštovné, balné, dobírka) uvedených v závazné objednávce nebo jinak s prodávajícím sjednané.

III. Dodací podmínky

 1. Prodávající není povinen dodat kupujícímu zboží dříve, než je v celém rozsahu kupujícím uhrazena kupní cena zboží.
 2. Není-li stranami dohodnuto jinak, za dodání zboží se považuje jeho předání prvnímu dopravci k dopravě pro kupujícího, nebo odeslání oznámení kupujícímu o možnosti odebrat zboží v místě osobního odběru, a to podle toho, jako variantu zvolil kupující při objednávce zboží.
 3. V případě osobního odběru bude zboží předáno kupujícímu ve skladu prodávajícího (konkrétní sklad odpovídá ujednání v kupní smlouvě: provozovna Ostrava, Frýdecká 332, 719 00 Ostrava – Kunčice, nebo provozovna Olomouc, Technologická 913/13, 779 00 Olomouc - Holice). Kupující se zavazuje zboží převzít do 3 dnů od doručení emailového oznámení prodávajícího o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Nevyzvedne-li kupující zboží ani do 15 dnů od doručení oznámení, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a žádat skladné za dobu, kdy bylo zboží pro kupujícího připraveno ve skladu prodávajícího, ve výši 100,- Kč za den.
 4. V případě sjednání přepravy zboží je zboží dodáno jeho předáním prvnímu dopravci. V takovém případě je prodávající povinen vyrozumět kupujícího o skutečnosti, že došlo k naložení zboží a tedy i jeho dodání, a to prostřednictvím telefonické nebo e-mailové zprávy s uvedením specifikace dodávaného zboží. Je-li zároveň sjednána platba dobírkou, pak odmítne-li kupující zboží bezdůvodně převzít, zavazuje se nahradit prodávajícímu náklady na dopravu zboží do místa určení ve výši ceny vyúčtované prodávajícímu dopravcem.
 5. Je-li kupujícím spotřebitel, pak je zboží, není-li ujednáno předání v provozovně prodávajícího, dodáno okamžikem, kdy bude zboží dopravcem předáno kupujícímu, leda by byl dopravce určen kupujícím, aniž mu byl nabídnut prodávajícím, v takovém případě je závazek prodávajícího splněn okamžikem předáním prvnímu dopravci.
 6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

IV. Kupní cena zboží a Platební podmínky

 1. Kupní cena zboží odpovídajícího uzavřené kupní smlouvě je vždy dohodnuta na základě Ceníku prodávajícího, se kterým je kupující seznámen, a je platná po celou dobu od objednání zboží až po jeho dodání a úplné zaplacení kupní ceny. Aktuálně platná verze Ceníku zboží je veřejně přístupná na e-shopu prodávajícího www.pcvalfa.cz.
 2. Kupní cena je splatná bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Nebude-li kupní cena uhrazena kupujícím do 7 dnů od její splatnosti, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to formou emailové zprávy zaslané kupujícímu.
 3. Kupní ceny zboží uvedené v Ceníku jsou uváděny včetně všech daní a poplatků, s výjimkou dopravy.
 4. Kupující je oprávněn využít jeden z uvedených způsobů placení kupní ceny zboží:
  • platba v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží,
  • dobírkou – hotově přepravci při převzetí zboží,
  • převodem na účet, na základě zálohové faktury zaslané na email kupujícího, zboží bude dodáno nejdříve po připsání platby na účet prodávajícího.
 5. Platební údaje včetně variabilního symbolu budou kupujícímu zaslány emailem potvrzujícím objednávku kupujícího. Kupující je povinen uvést při bezhotovostní platbě správný variabilní symbol, který mu byl přidělen. V opačném případě prodávající neodpovídá za to, nebude-li platba kupujícího řádně přiřazena.
 6. Kupní cena se v případě bezhotovostní platby považuje za uhrazenou až okamžikem připsání na účet prodávajícího.
 7. Daňový doklad – faktura bude kupujícímu zaslána v zákonném termínu po připsání platby na účet prodávajícího. Kupující výslovně souhlasí s tím, že fakturace bude prováděna elektronicky, tedy že mu bude faktura zaslána prostřednictvím emailu.
 8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 9. Prodávající je povinen nejpozději při přijetí evidované tržby (nebo při vydání příkazu k provedení tržby) zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a vystavit kupujícímu účtenku. Kupující souhlasí s vystavením a zasláním účtenky elektronickou formou, a to na email kupujícího.

V. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Kupující nabude vlastnické právo k dodanému zboží úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnického práva).
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nemá vliv na povinnost kupujícího k úhradě kupní ceny.

VI. Reklamační řád

Kde se v tomto článku hovoří o kupujícím, je tím myšlen výhradně kupující v postavení spotřebitele.

Jakost při převzetí

 1. Kupující je povinen před prvním použitím podrobně prostudovat podmínky užívání zboží a toto provozovat výhradně s tam uvedenými pokyny.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží při převzetí kupujícím nemá vady, zejména, že:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. V případě, že má zboží při převzetí kupujícím vady, zejména tehdy, nesplňuje-li podmínky uvedené v předchozím bodu tohoto článku, tj. nemá vlastnosti nebo jakost, které smluvní strany sjednaly, nebo které má mít podle právních předpisů nebo není použitelné ke sjednanému účelu, popř. účelu vyplývajícímu z právních předpisů, má kupující právo uplatňovat svá práva níže uvedeným způsobem.
 4. Pokud se v průběhu 6 měsíců ode dne převzetí zboží projeví vada, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o takovém nedostatku věděl nebo jej sám způsobil. Povaze zboží odporuje zejména vada projevující se změnou vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží jeho používáním.
 5. V případě, že má zboží při převzetí kupujícím vady, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu vadu odstranit, a to podle požadavku kupujícího opravou zboží, nebo výměnou zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (po dohodě s kupujícím lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné, může kupující od smlouvy odstoupit.
 6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy

 1. Ostatní vady, na které se nepoužije úprava uvedená v bodu 1. – 6. toho článku, se řídí obecnými ustanoveními o podstatných a nepodstatných vadách plnění v § 2106 a násl. občanského zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které se na zboží vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží.
 3. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal. V takovém případě má kupující dle své volby právo na dodání nového zboží, odstranění vady opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy. V takovém případě má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 4. Prodávající neodpovídá za následující vady:
  • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením nebo vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
  • vznikla v důsledku neodborné montáže, neodborného uvedení zboží do provozu nebo při neodborném zacházení se zbožím.

Lhůty

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, a trvá 24 měsíců. U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkrácena na 12 měsíců.
 2. Kupující je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.

Ostatní ustanovení

 1. Uplatní-li kupující reklamaci (právo z odpovědnosti za vady) prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně po obdržení vráceného zboží, ve složitějších případech ve lhůtě 3 pracovních dnů po obdržení zboží. Do této lhůty se však nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech s kupujícím dohodnout lhůtu delší. Marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 3. Kupující může uplatnit reklamaci na adrese příslušné provozovny, tj. provozovna Ostrava, Frýdecká 332, 719 00 Ostrava – Kunčice nebo provozovna Olomouc, Technologická 913/13, 779 00 Olomouc - Holice.
 4. Nákup reklamovaného zboží prokazuje kupující nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení, jen pokud kupující jiným věrohodným způsobem doloží, resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil od prodávajícího.
 5. Pracovník pověřený vyřizováním reklamací odešle kupujícímu emailem reklamační protokol pro upřesnění vyřízení reklamace, zejména jej informuje o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o předpokládané době jejího trvání.
 6. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak, leda by žádal kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 7. Není-li uplatňovaná vada prodávajícím uznána jako oprávněná, odpovědný pracovník prodávajícího je povinen v zákonné lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícího informovat o důvodech zamítnutí reklamace.
 8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů nezbytných k jejímu uplatnění. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.
 9. Při nevyzvednutí reklamovaného zboží do 30 dnů po ukončení reklamačního řízení nebo při nevyzvednutí zboží v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 100,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den.

VII. Odstoupení od smlouvy kupujícím, vrácení zboží bez udání důvodu

Kde se v tomto článku hovoří o kupujícím, je tím myšlen výhradně kupující v postavení spotřebitele.

 1. Kupující má právo dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. Tato lhůta je určena k tomu, aby se kupující mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží, přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno. Odstoupení bude provedeno tak, že kupující zašle prodávajícímu vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na internetových stránkách prodávajícího, a to buď dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího, anebo emailem zaslaným na výše uvedenou kontaktní emailovou adresu prodávajícího, anebo zvolí jinou průkaznou formu odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Obdržení odstoupení od smlouvy, vč. uvedení dne jeho obdržení, je prodávající povinen kupujícímu potvrdit emailem zaslaným mu na jeho emailovou adresu uvedenou v závazné objednávce kupujícího.
 2. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Tedy kupující odstupující od smlouvy odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 3. Při splnění uvedených podmínek se kupující zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného dokladu, nejpozději do 14 dnů, zboží, které od něho obdržel, a prodávající se zavazuje zboží převzít zpět a vrátit kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že je již prodávajícímu odeslal. Kupujícímu je vrácena částka odpovídající ceně vráceného zboží. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 4. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Právo na odstoupení od smlouvy dle §1837 občanského zákoníku spotřebitel nemá, zejména v případě smluv:
  • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 6. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy poskytovatele uvedené na e-shopu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí s tím, že prodávající jako správce osobních údajů bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tedy zejména údaje uvedené v objednávkovém formuláři, zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, adresa bydliště, číslo bankovního spojení, informace související s užíváním cookies: pixel tags, action tags, web beacons, gif tags a dalších podobných nástrojích, pokud jsou využity, a další takto získané osobní údaje, zpracovávat a shromažďovat pro účely zajištění a řádného plnění smluvního vztahu vzniklého dle objednávky kupujícího, pro účely zasílání obchodních sdělení prodávajícího i třetích osob, a to i na poskytnutou elektronickou adresu, pro tvorbu databáze stálých a potenciálních zákazníků a pro jiné marketingové účely. Kupující souhlasí s tím, že osobní údaje budou v souvislosti se smluvním vztahem kupujícího a prodávajícího poskytnuty třetím osobám za účelem řádného plnění smlouvy, a to zejména osobám zajišťujícím dopravu produktů, subdodavatelům a dodavatelům poskytovatele, případně dalším smluvním partnerům prodávajícího podílejících se na plnění smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány prodávajícím po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 3. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 4. Obsahem informace je vždy sdělení o:
  1. účelu zpracování osobních údajů,
  2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
  4. příjemci, případně kategoriích příjemců.
 5. Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
  1. požádat prodávajícího o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí.
 7. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na elektronickou adresu poskytovatele: obchod@pcvalfa.cz. Stejným způsobem může své údaje i měnit nebo kontrolovat.
 8. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

IX. Ostatní a závěrečná ujednání

 1. Kupujícímu může být doručováno na emailovou adresu kupujícího, kterou uvedl při vyplnění objednávkového formuláře.
 2. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek není archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 6. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 7. Změny a doplňky kupní smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.
 8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího www.pcvalfa.cz. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve.
 9. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a odchylka od jejich ustanovení je možná pouze na základě dohody smluvních stran.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od k 1. ledna 2017.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

 Oznámení o odstoupení od smlouvy
 
Adresát (prodávající): ...................................., 

sídlo .......................,

IČ ....................., email:.....................

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží

 ...........................................................................................

Datum objednání zboží ......................., 

číslo objednávky (zakázky) ................. (bylo-li přiděleno, a je-li spotřebiteli známo),

datum obdržení zboží ..........................   (by-li již spotřebitelem obdrženo)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: .................................................

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: ...........................................................

Podpis spotřebitele/spotřebitelů: ...........................................................
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum, kdy je oznámení odesíláno ......................

(*) Nehodící se škrtněte
 
 
 
 
 


Content -